EOCO visits Students Of Ebenezer Senior High School